info@thanhbinh.com.vn 234 Nguyen Van Tao, Long Thoi Ward, Nha Be District, Ho Chi Minh City
0
vi en
HDB-II-AS - Nikka hole detector
HDB-II-AS - Nikka hole detector

HDB-II-AS - Nikka hole detector

1 / 3

HDB-II-AS - Nikka hole detector

HDB-II-AS - Nikka hole detector
Price quote
  Product Processing Speed Electrical Supply Compressed Air Machine Weight
HSE-622 Pouch Soft-bag 100pcs/min 100VAC 50/60Hz 500VA 0,5Mpa, 200lit./min 500kgs
HSE-621 Cup 120pcs/min 100VAC 50/60Hz 500VA 0,5Mpa, 200lit./min 550kgs
HSE-601 Sausage 220pcs/min 200VAC 50/60Hz 500VA 0,5Mpa, 200lit./min 500kgs
HSE-602 Ham / Sausage 220pcs/min 200VAC 50/60Hz 500VA 0,5Mpa, 200lit./min 550kgs
HSE-612 Sausage 450pcs/min 200VAC 50/60Hz 1KVA 0,5Mpa, 200lit./min 1,400kgs

 

Nikka Densok HSE 6 perforation detector is a high detection system, high voltage anti-leakage power capable of testing over 6,000 bags / hour! Non-destructive voltage test method allows detecting defects such as nail holes, closed defects and cracks of the product. The new ergonomic design allows easy operation, maintenance, and changing time. Quick for a variety of pocket sizes. Touch screen controls all machine functions, test parameters and data collection.

HSE 6 detector hole feature

Ability to check multiple stations

Production speed up to 6,000 bags / hour

Easily change part size

Detecting holes and small holes

Annual maintenance costs are low

Data collection and printouts are available

Features of Nikka HSE 6 hole detector

Designed for inline inspection of food bags to detect voids in surface materials and to verify integrity on bag perimeter.

The HSE line uses non-destructive high voltage technology for sterile lami-Nate plastic bags to be the most important.

HSE hole test provides solutions for inline inspection

Adjust a variety of bag sizes on the same product line,

And requires minimal change time without the need for special tools.

Test parameters and test standards can be easily changed using HMI menus.

Other features:

Stainless steel set and ergonomic design

For easy access and maintenance of components

Máy dò lỗ thủng HDB-II-AS

Product Processing Speed Electrical Supply Compressed Air Machine Weight
HSE-622 Pouch Soft-bag 100pcs/min 100VAC 50/60Hz 500VA 0,5Mpa, 200lit./min 500kgs
HSE-621 Cup 120pcs/min 100VAC 50/60Hz 500VA 0,5Mpa, 200lit./min 550kgs
HSE-601 Sausage 220pcs/min 200VAC 50/60Hz 500VA 0,5Mpa, 200lit./min 500kgs
HSE-602 Ham / Sausage 220pcs/min 200VAC 50/60Hz 500VA 0,5Mpa, 200lit./min 550kgs
HSE-612 Sausage 450pcs/min 200VAC 50/60Hz 1KVA 0,5Mpa, 200lit./min 1,400kgs

Máy dò lỗ thủng Nikka Densok HSE 6 là một hệ thống phát hiện cao, điện áp cao chống rò rỉ điện có khả năng kiểm tra trên 6.000 túi/ giờ! Phương pháp kiểm tra điện áp không phá hủy cho phép phát hiện các khiếm khuyết như lỗ đinh, khuyết tật kín và các vết nứt của sản phẩm.Thiết kế ergonomic mới cho phép dễ dàng hoạt động, bảo trì, và thời gian thay đổi nhanh chóng cho một loạt các kích thước túi. Màn hình cảm ứng điều khiển tất cả các chức năng của máy, tham số kiểm tra và thu thập dữ liệu.

Tính năng máy dò lỗ thủng HSE 6

Khả năng kiểm tra nhiều trạm

Tốc độ sản xuất lên đến 6.000 túi / giờ

Dễ dàng thay đổi một phần kích thước

Dò lỗ hổng và lỗ nhỏ

Chi phí bảo trì hàng năm thấp

Thu thập dữ liệu và bản in có sẵn

Đặc điểm của máy dò lỗ thủng Nikka HSE 6

Được thiết kế để kiểm tra nội tuyến của túi thực phẩm để phát hiện lỗ rỗng trong vật liệu bề mặt và để xác minh tính toàn vẹn trên chu vi túi. 

Dòng HSE sử dụng không phá hủy công nghệ điện áp cao cho nhựa lami-Nate túi nơi vô trùng là quan trọng nhất.

HSE kiểm tra lỗ thủng cung cấp các giải pháp cho kiểm tra nội tuyến

Điều chỉnh một loạt các kích thước túi trên cùng một dòng sản phẩm,

Và đòi hỏi thời gian thay đổi tối thiểu mà không cần đến các công cụ đặc biệt. 

Thông số kiểm tra và tiêu chuẩn kiểm tra có thể dễ dàng thay đổi bằng cách sử dụng các menu HMI. 

Các tính năng khác:

Thiết bằng thép không gỉ và thiết kế ergonomic

Để tiếp cận và bảo trì linh kiện dễ dàng

Máy dò lỗ thủng HDB-II-AS

CONSULTATION & RECEIVE PRICE